Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu

internetowego dostępnego pod adresem www.audioteka.com (dalej: „Serwis”) oraz za

pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych (dalej łącznie: „Aplikacje Mobilne”).

2. Serwis jest prowadzony przez spółkę Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem 0000391239, o kapitale zakładowym w wysokości 2.117.208,00 zł,

wpłaconym w całości, NIP 5213618086, REGON 142929237 (dalej: „Usługodawca”).

3. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu, jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych (a w wypadkach przewidzianych przez przepisy

powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do

czynności prawnych) odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę

internetową lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych Usługodawcy, w celu

niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, niebędąca

przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43

1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) („Kodeks cywilny”) oraz art. 4 ustawy z dnia 6 marca

2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), nieprowadząca

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) (dalej:

„Użytkownik”).

4. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty

Usługodawcy oraz umożliwienie mu dokonywania zakupu, przechowywania,

odsłuchiwania i pobierania („Usługi”) zamówionych treści multimedialnych w formie

cyfrowej („Produkty”) w celach niekomercyjnych. W rozumieniu Regulaminu przez

Produkty należy rozumieć:

a. nagrania dźwiękowe w formie elektronicznej, w ustalonym formacie, zawierające

odczytany tekst publikacji (tzw. audiobook),

b. inne materiały w formie pliku dźwiękowego lub tekstowego, możliwe do odtworzenia na

odpowiednim urządzeniu.

5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu jest

bezpłatne. W szczególności samo pobranie Aplikacji Mobilnych oraz przeglądanie oferty

Usługodawcy nie podlega opłacie. Oferta Usługodawcy może ulegać zmianie. Koszty

ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Produktów i prawem

korzystania z nich na własny użytek, w celach prywatnych. Koszty te nie zależą od tego,

na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Serwisu, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie

w odniesieniu do każdego Produktu.


§ 2. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług

1. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług między Usługodawcą a Użytkownikiem

(„Umowa”) następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego

udostępnianego w Serwisie („Rejestracja”) lub po akceptacji niniejszego Regulaminu z

poziomu Aplikacji Mobilnej. Usługodawca wskazuje w formularzu rejestracyjnym, które

dane Użytkownika Serwisu są niezbędne do zawarcia Umowy i rozpoczęcia

świadczenia Usług („Podstawowe Dane Osobowe”). Użytkownik zobowiązuje się do

podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.

2. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje niezawarciem Umowy. Usługodawca może

odmówić świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownika tylko w przypadku odmowy

akceptacji Regulaminu lub odmowy podania przez Użytkownika Podstawowych Danych

Osobowych, bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Dokonując Rejestracji Użytkownik zaznacza odpowiednie, odrębne pole w formularzu

rejestracyjnym, zgłaszając żądanie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę

przed upływem terminu na odstąpienie przez Użytkownika od Umowy, o którym mowa w

§ 9 Regulaminu.


§ 3. Konto Użytkownika

1. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone konto Użytkownika w Serwisie, przypisane do

adresu e-mail, podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym albo adresu

e-mail nadanemu Użytkownikowi automatycznie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji

Mobilnej („Konto”). Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu

rejestracyjnym lub adres e-mail i hasło nadane Użytkownikowi automatycznie przy

pierwszym uruchomieniu Aplikacji Mobilnej, które Użytkownik może zastąpić podanymi

przez siebie danymi. Za pomocą Konta Użytkownik ma możliwość nabywania,

przechowywania, odsłuchiwania i pobierania nabytych Produktów.

2. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w formularzu

rejestracyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z

formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.

3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania

poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych podczas Rejestracji w

Serwisie. Użytkownik może również korzystać z loginu i hasła nadanych Użytkownikowi

automatycznie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji Mobilnej. W przypadku, gdy

Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła

i weryfikacji danych przez system Usługodawcy Użytkownik otrzyma przypomnienie

drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji w Serwisie.

4. Konto jest niezbywalne. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do

sprzedania Konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej

formie osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do

Konta.

5. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze

bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra

osobiste osób trzecich.

6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z

Serwisu, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn.

zm.) („Prawo Autorskie”).

7. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia

pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do

przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies, oraz konta poczty

internetowej. Dostęp do Serwisu możliwy jest również za pośrednictwem Aplikacji

Mobilnych. Do korzystania z Aplikacji Mobilnych konieczne jest urządzenie mobilne

pracujące w systemie operacyjnym Android 6.0+ lub iOS 11+.


§ 4. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktu pozbawionego wad,

nadającego się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu

do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest

zagrożone, na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto. Wówczas

Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od

dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła

Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w

korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego

złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte

świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od

Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności

wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy

telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub

przesyłane do Serwisu w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

6. Dokumentem określającym zasady i warunki Promocji, których organizatorem nie jest

Usługodawca jest Regulamin Promocji sporządzony przez jej właściwego Organizatora.


§ 5. Zamówienie

1. Złożenie zamówienia na Produkt (dalej: „Zamówienie”) następuje przez aktywowanie

przez Użytkownika widocznych w Serwisie odpowiednich opcji dostępnych przy każdym

Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi Użytkownikowi

na każdym etapie procedury składania Zamówienia.

2. Użytkownik może skorzystać z formy przedpłaty poprzez zamówienie planów

subskrypcyjnych (subskrypcji), kart podarunkowych oraz karnetów oferowanych przez

Usługodawcę (dalej: „Przedpłata”) przed zamówieniem Produktu. Dostępność tytułów w

ramach planów subskrypcyjnych oferowanych przez Usługodawcę może ulegać

zmianom.

3. Wszystkie ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają VAT).

4. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności za Produkt w ramach danego

Zamówienia poprzez aktywowanie widocznych w Serwisie odpowiednich opcji,

dostępnych przy każdym Produkcie. W toku składania Zamówienia Użytkownik

otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za

Produkt. Cena tego samego Produktu może się różnić w zależności od wybranego

sposobu płatności.

5. Po wyborze sposobu płatności za zamawiany Produkt, jak również po aktywowaniu opcji

zamówienia karnetu czy subskrypcji, Użytkownik może zostać przekierowany poza

Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez

podmioty trzecie na zasadach określonych w załącznikach do niniejszego Regulaminu

lub w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty (dalej: „Podmiot świadczący

usługi płatnicze”).

6. W toku składania Zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie

odpowiedniego, odrębnego pola, oświadcza, że wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na

rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy

Sprzedaży, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na

rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy

Sprzedaży, Użytkownik otrzymuje informację o utracie możliwości odstąpienia od

Umowy Sprzedaży.

7. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail

wiadomość informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z

zawarciem umowy sprzedaży zamawianego Produktu (dalej: „Umowa Sprzedaży”).

8. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od

Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez

Użytkownika lub po wykorzystaniu Przedpłaty.

9. Użytkownik jest uprawniony do otrzymania faktury z tytułu nabycia Produktu. W tym

celu, w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym została zawarta Umowa

Sprzedaży, Użytkownik powinien zgłosić żądanie do Usługodawcy o wystawienie

faktury. Żądanie Użytkownika zgłoszone po tym terminie uniemożliwi Użytkownikowi

otrzymanie faktury.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi

podanymi w momencie zakładania Konta.

11. Faktura z tytułu zakupu Produktu będzie przesyłana elektronicznie, na co Użytkownik,

wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin. Faktura będzie przesyłana na adres

e-mail podany przy zakładaniu Konta.


§ 6. Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

1. Wszelkie Produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią

przedmiot ochrony zgodnie z Prawem Autorskim.

2. Użytkownik ma prawo korzystać z nabytego Produktu na zasadach określonych w

Licencji Użytkownika, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez

niego za pośrednictwem Serwisu Produktów osobom trzecim, a także dbania o to, aby

osoby te nie miały dostępu do odsłuchiwanych lub nabytych przez niego Produktów w

sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo

wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Użytkownikowi

na mocy Licencji Użytkownika, w szczególności do celów zarobkowych lub związanych

z prowadzoną działalnością gospodarczą.

4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach, o których mowa

§ 6 punkt 2, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt

Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania

Usługodawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania,

Usługodawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji

Użytkownika lub innych praw do Produktu.

5. Usługodawca informuje, że wszystkie Produkty dostępne w Serwisie mają wprowadzony

system zabezpieczeń przed nielegalnym korzystaniem z zamawianych Produktów.

6. Każdy Produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu oznaczany jest w sposób

indywidualizujący daną kopię Produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku danych

identyfikujących transakcję i Użytkownika będącego nabywcą danego Produktu

(„Watermark”). Produkt jest udostępniany lub dostarczany zamawiającemu

Użytkownikowi wyłącznie z takim oznaczeniem.

7. Watermark nie pozwala na identyfikację danych osobowych Użytkownika podmiotom

innym niż Usługodawca. Usługodawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do

odszyfrowania i odczytania danych zawartych w Watermarku.

8. Użytkownik, nabywając Produkt w Serwisie, wyraża zgodę na oznaczenie Produktu za

pomocą Watermarku i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany

lub pozbawienia danego Produktu Watermarku.

9. Zastosowanie przez Usługodawcę jakiegokolwiek oprogramowania zabezpieczającego

nabywane Produkty ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw do Produktu

przysługujących uprawnionym podmiotom i służy jedynie identyfikacji Użytkownika w

przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym

Regulaminie i przepisach Prawa Autorskiego. Watermark nie służy w żadnym wypadku

do zbierania jakichkolwiek dodatkowych danych dotyczących Użytkownika.


§ 7. Reklamacje

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług

objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail:

hello@audioteka.com.

2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O

odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje

Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas

Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do

reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została

uznana za uzasadnioną.


§ 8. Wypowiedzenie Umowy

1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego

oświadczenia wysłanego do Usługodawcy drogą elektroniczną wskazaną w § 7 ust. 1

Regulaminu.

2. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę może nastąpić w wypadku, kiedy

Użytkownik:

a) umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,

b) umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego

przeznaczeniem,

c) umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu

uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania

naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania

lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni,

Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Usługodawcę. Tym

samym Użytkownik traci dostęp do wszystkich audiobooków dostępnych na jego koncie

założonym w Serwisie oraz w Aplikacjach Mobilnych.


§ 9. Odstąpienie od Umowy lub Umowy Sprzedaży

1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy oraz od Umowy Sprzedaży w terminie 14

dni od daty jej zawarcia.

4. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego w formie

zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu,

doręczonego Usługodawcy drogą elektroniczną wskazaną w § 7 ust. 1 Regulaminu.

2. Usługodawca w ciągu 7 dni roboczych przesyła Użytkownikowi potwierdzenie

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego zgodnie z ust. 2 pkt. b) na

adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie lub adres

mailowy wskazany przez Użytkownika.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, Umowę

lub Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

4. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy

lub od Umowy Sprzedaży Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane

przez niego płatności.

5. Z uwagi na charakter Produktów będących nagraniami dźwiękowymi, a zarazem

treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134)

(dalej: „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie

do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu,

w przypadku, gdy:

a) Użytkownik wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania

świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym

mowa w ust. 1, oraz

b) Użytkownik został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie nabytego

Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Usługodawca

udostępni Produkt Użytkownikowi nabyty Produkt po upływie tego terminu. Użytkownik

może wyrazić zgodę na udostępnienie nabytego Produktu przed upływem terminu na

odstąpienie od Umowy Sprzedaży po nabyciu Produktu, zaznaczając odpowiednie,

odrębne pole, znajdujące się w zakładce „Twoja półka” w Serwisie, przy nabytym

Produkcie.


§ 10. Dane osobowe

Zakres gromadzenia, ujawniania oraz wykorzystania Twoich danych osobowych wraz z

przysługującymi Tobie prawami został szczegółowo opisany w Polityce Prywatności,

dostępnej pod adresem https://audioteka.com/pl/static/privacy-policy.


§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w Serwisie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie

zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14-dniowym

wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu strony

zostaną powiadomione również pocztą email, na adres wskazany w formularzu

rejestracyjnym Konta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 7 dni od

dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy są

uprawnieni do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego

zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem

przez Użytkownika umowy świadczenia usługi konta zawartej z Usługodawcą.

3. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część niniejszego

Regulaminu.

4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością

Audioteka S.A. i podlegają ochronie prawnej.

5. Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz Ustawy o

Prawach Konsumenta.

6. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w

sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.

Użytkownik może również zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego

Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

7. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów

konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Użytkownik może również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy

internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem,

sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa

polskiego.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały

właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z serwisu Audioteka – Licencja Użytkownika.

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z serwisu Audioteka – wzór oświadczenia o

odstąpieniu od Umowy.

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z serwisu Audioteka – Sposoby dokonywania

płatności.


ZAŁĄCZNIK NR 1 -LICENCJA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik może użytkować Produkty zgodnie z poniższą Licencją.

2. Użytkownik ma prawo korzystać z Produktów pobranych w Serwisie tylko i wyłącznie na

własny, prywatny użytek.

3. Użytkownik może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane Produkty w elektronicznych

urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania

się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego

modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.

4. Użytkownik nie jest uprawniony do:

a. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Produktów w rozumieniu Art.

50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,

b. ingerowania w zawartość Produktów,

c. publikacji, dystrybucji, powielania Produktów,

d. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Produktów,

e. oddawania w najem Produktu,

f. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu, w szczególności do celów

zarobkowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.


ZAŁĄCZNIK NR. 2 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(* miejscowość, data)

AUDIOTEKA S.A.

ul. Konstruktorska 12,

02-673 Warszawa

hello@audioteka.com


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, (* imię i nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

- umowy sprzedaży audiobooka / audiobooków (* tytuł / tytuły audiobooka / audiobooków/ nr

zamówienia), lub/oraz

- umowy o świadczenie Usług (* opis usługi np. subskrypcja, karnety), lub/oraz

- zgód marketingowych, lub/oraz

- rejestracji konta Użytkownika w Serwisie Audioteka (Usunięcie Konta Użytkownika).

(* imię i nazwisko Użytkownika)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU AUDIOTEKA –

SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu korzystania z serwisu

Audioteka (dalej: „Regulamin”).

2. Pojęcia użyte w niniejszym załączniku, zaczynające się od wielkiej litery, mają

znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z treści niniejszego

załącznika.

3. Niniejszy załącznik określa sposoby dokonywania płatności za Produkty.

§ 2. Sposoby płatności

1. Użytkownik Serwisu może dokonać wyboru sposobu płatności za Produkt spośród

opcji dostępnych dla danego kanału sprzedaży Produktów.

2. Kanałami sprzedaży Produktów są:

a) Serwis (bezpośrednio);

b) Aplikacje Mobilne

3. Oprócz dostępnych sposobów płatności jednorazowych, opisanych w § 3 i § 4 poniżej,

Użytkownik może skorzystać z planów subskrypcyjnych dostępnych dla klientów

wybranych operatorów sieci telefonii komórkowej, o których mowa w § 5 poniżej.

4. Użytkownik może w każdym z kanałów sprzedaży zapłacić za Produkt przy użyciu

wcześniej opłaconego karnetu. Należność za karnet może zostać opłacona przy

pomocy innych sposobów płatności, o których mowa w § 3 poniżej. Ważność karnetu

upływa w terminie 12 miesięcy od daty jego opłacenia, chyba, że w informacjach

przeznaczonych dla konsumenta towarzyszących sprzedaży określonego karnetu

wskazano inaczej. Niewykorzystane punkty karnetu nie podlegają zwrotowi.

5. Użytkownik może także zapłacić za Produkt przy użyciu wcześniej opłaconej karty

upominkowej. Ważność karty upominkowej upływa w terminie 6 miesięcy od daty jej

opłacenia. Po zarejestrowaniu Numeru karty upominkowej w Serwisie Użytkownik ma

możliwość wykorzystania punktu wynikającego z karty upominkowej w terminie 6

miesięcy od dnia rejestracji tejże karty. Niewykorzystane punkty wynikające z karty

upominkowej nie podlegają zwrotowi.

§ 3. Płatności realizowane w Serwisie

1. Dla transakcji realizowanych bezpośrednio w Serwisie dostępne są następujące

sposoby płatności:

a) transakcje przelewem rozliczane przez serwis Przelewy24 zgodnie z regulaminem

dostępnym pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin ;

b) transkacje kartą płatniczą rozliczane przez system Adyen prowadzony przez

Adyen B.V. zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem

https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions ;

c) przelew elektroniczny rozliczany przez system transakcyjny PayPal prowadzony

przez PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. zgodnie z regulaminem dostępnym

pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full ;

§ 4. Płatności realizowane za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych

1. Dla transakcji realizowanych poprzez Aplikacje Mobilne dostępne są następujące

sposoby płatności za Produkt:

a) za pośrednictwem Serwisu, po przekierowaniu do Serwisu z Aplikacji Mobilnej na

żądanie Użytkownika – wszystkie sposoby płatności wskazane w § 3;

b) sposoby płatności obowiązujące w centrach dystrybucji właściwych dla systemu

operacyjnego używanego przez Użytkownika (dalej: „ Centra Dystrybucji”).

c) MasterPass rozliczane przez MasterCard Europe sprl;

2. W przypadku wyboru sposobu płatności poprzez Centra Dystrybucji Użytkownika

obowiązują regulaminy tych Centrów Dystrybucji, które pośredniczą w danej transakcji.

§ 5. Plany subskrypcyjne

1. Użytkownik Serwisu może skorzystać z dostępnych planów subskrypcyjnych,

przygotowanych przez Usługodawcę, w tym w porozumieniu z wybranymi operatorami

sieci telefonii komórkowej.

2. Korzystanie z planu subskrypcyjnego pozwala na cykliczne nabywanie przez

Użytkownika Serwisu Produktów na zasadach określonych w regulaminie danego

planu subskrypcyjnego. Rozliczenie płatności za nabyte Produkty następuje poprzez

doliczenie określonej kwoty do należnej opłaty abonamentowej Użytkownika Serwisu,

wynikającej z umowy łączącej go z danym operatorem sieci telefonii komórkowej.

3. Plan subskrypcyjny może zakładać ograniczony czas ważności punktów

subskrypcyjnych każdorazowo określony w regulaminie planu subskrypcyjnego.

Niewykorzystane punkty nie podlegają zwrotowi.

4. Świadczenie usług w ramach wybranego przez Użytkownika Serwisu planu

subskrypcyjnego odbywa się po zaakceptowaniu przez Użytkownika regulaminu

danego planu subskrypcyjnego i na zasadach w nim określonych. Regulaminy

poszczególnych planów subskrypcyjnych są dostępne w Serwisie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl